Manifest

Thu, 2007-11-22 16:26

Uit de as van het gekraakte stationsplein 7 verreist een nieuw kollektief; met de gedane ervaringen van twee jaar weggeefwinkel en puscii willen wij verder. Verder in het uitbouwen van een autonome ruimte die kan functioneren als model voor de vrije cq. weggeef-economie. Wij willen op een directe en confronterende wijze de cultuur van massaconsumptie omver werpen en willen werken aan concrete alternatieven voor de productie en verdeling van goederen en diensten.
Concreet houdt dit in dat wij ons een pand toe willen eigenen waar sociale projecten met een focus op de weggeefeconomie de ruimte kunnen krijgen zich te ontplooien, een plek waar geen monetaire uitwisseling plaats vind, waar de conventionele statussymbolen en dikte van de portemonnee hun waarde verloren hebben.

Wij willen ons non-hierarchisch en decentraal organiseren, een plek biedend aan groepen en individueen om zich in vrijheid en autonomie te treffen en te organiseren, ruimte gevend aan activiteiten die binnen ons ideologisch kader passen om zich te kunnen ontplooien. Tegelijkertijd willen we dit kader ter discussie stellen en experimenteren met de ontwikkeling van onze ideologie en daarmee onze organisatievormen.

Wij willen mensen samen brengen ongeacht hun status of achtergrond. wij zijn geen liefdadigheidsinstelling en onze motivatie bestaat niet uit het van buitenaf helpen van de zogenaamde armen. Wij willen een concreet alternatief stellen tegenover het verotte systeem waarin wij leven; een alternatief waarbinnen het verschil tussen rijk en arm simpelweg niet meer van toepassing is. Ons ideologisch kader bestaat uit een volledige verwerping van het monetair systeem, strevend naar een economie waarin geproduceerd wordt naar vermogen en geconsumeerd naar behoefte, waar goederen en diensten vrijelijk rondbewegen naar het punt waar ze gebruikt kunnen worden zonder dat hier nood-zakelijkerwijs een vergoeding tegenover staat. Wij zien dit als een essentiele basis voor het beeindigen van de onderdrukking van mens en dier. Met deze utopie voor ogen streven wij naar gelijkheid door diversiteit; wij willen onze cultuur van hierarchische structuren en vooroordelen - op basis van sexe, huidskleur, inkomen, sexuele voorkeur, handicap of andere generalisaties - ontdoen en deze vervangen door een kollektieve bewustwording van het belang en de betekenis van solidariteit.